Algemene Voorwaarden Wadden Booking

T. Bulté h.o.d.n. Wadden Booking (hierna: Wadden Booking) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81165803 en is gevestigd aan Van Hille Gaerthéstraat 15 (8023CA) te Zwolle.

 

Artikel 1 - Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Advertentie: het aanbod van een Gebruiker aan een andere Gebruiker.

3. Bedrijf : de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Wadden Booking: de dienstverlener die het gebruik van de Website ter beschikking stelt aan een Gebruiker.

5. Consument: de natuurlijke persoon niet in de uitoefening van beroep of bedrijf.

6. Diensten : het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van Huurder en Verhuurder alsmede het ter beschikking stellen van een platform waarop de Advertenties van Verhuurder staan.

7. Gebruiker: de Huurder en Verhuurder die gebruik maakt van de Website.

8. Huurder : de Consument die of het Bedrijf dat op zoek is naar een Vakantiewoning.

9. Verhuurder : de Consument die of het Bedrijf dat een Vakantiewoning aanbiedt aan andere Gebruikers.

10. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon (niet) in de uitoefening van beroep of bedrijf dat een Overeenkomst aangaat met Wadden Booking.

11. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Wadden Booking, alsmede voorstellen van Wadden Booking voor Diensten die door Wadden Booking aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Wadden Booking.

12. Vakantiewoning ; de Vakantiewoning die door Gebruiker op de website is geplaatst.

13. Website: de Website van Wadden Booking waarop vraag en aanbod van vakantiewoningen bij elkaar wordt gebracht, zijnde: https://waddenbooking.com.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Wadden Booking en Opdrachtgever en op het gebruik van de Website door elke Gebruiker.

2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.

3. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf zijn uitgesloten.

4. Wadden Booking gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruikers. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Wadden Booking. Wadden Booking zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy statement van Wadden Booking.

5. De Website van Wadden Booking is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij de minderjarige (van 16 jaar of ouder) kan aantonen dat zij schriftelijke toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger waaruit blijkt dat de minderjarige de betreffende handeling zelfstandig mag uitvoeren, tenzij de betreffende handeling gebruikelijk is om in het maatschappelijk verkeer zonder schriftelijke toestemming te verrichten.

6. Als aanbieder van de Website, is Wadden Booking geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Gebruikers onderling.

7. Wadden Booking heeft geen controle over, en biedt nimmer garantie voor de kwaliteit, geschiktheid, volledigheid,  juistheid, (il)legaliteit, beoordelingen en/of recensies van de Advertenties, of de Gebruiker die de betreffende Advertentie heeft geplaatst. Wadden Booking wijst erop dat elke Gebruiker een zelfstandige onderzoeksplicht heeft om te onderzoeken of de getoonde Advertentie(s) voldoet aan het hierboven genoemde. Eventuele afbeeldingen bij de Advertentie zijn enkel en alleen bedoeld als weergave. Een Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze afbeelding(en), en is nimmer aan te merken als een goedgekeurde afbeelding door Wadden Booking.

8. De inhoud van geplaatste advertenties of delen daarvan kunnen weergegeven worden op andere websites, applicaties, e-mails, social media en in andere online en offline advertenties.

9. De Website kan links bevatten naar websites van derden. Op de websites van derden kunnen andere cookies en/of privacy statements van toepassing zijn. Wadden Booking is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of juistheid van de (inhoud van de) websites van derden. Een link op de Website naar een derde is nimmer aan te merken als een goedkeuring van Wadden Booking van de (diensten van) de derde.

10. Het is Gebruiker verboden om de Overeenkomst over te dragen aan een derde, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 3 - Gebruik van de Website

1. Wadden Booking kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de Website zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

2. Het verifiëren van Gebruikers is niet waterdicht. Desondanks neemt Wadden Booking alle in redelijkheid te nemen maatregelen die van haar verwacht kunnen worden met betrekking tot het verificatieproces. Een Gebruiker kan dienaangaande verplicht zijn om een vorm van (overheids)identificatie of andere informatie te verstrekken. Tevens heeft Wadden Booking het recht om Gebruikers te screenen op basis van openbare registers van strafrechtelijke veroordelingen (indien beschikbaar).

3. Het is elke Gebruiker verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wadden Booking. Hieronder wordt tevens verstaan de inhoud van de Advertenties.

4. De (inhoud van) de Website en Advertenties kan beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten en/of handelsmerken. Door de Website te gebruiken gaat elke Gebruiker ermee akkoord dat de intellectuele eigendomsrechten berusten bij Wadden Booking en/of de Gebruiker die de Advertentie heeft geplaatst. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Wadden Booking en derden, alsmede op de goede naam van Wadden Booking. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke berusten uitsluitend bij Wadden Booking en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker. Het is een Gebruiker verboden om de inhoud te gebruiken, aan te passen, te kopiëren, in licentie te geven, verkopen of anderszins te exploiteren. Een Gebruiker heeft slechts een beperkt gebruiksrecht om gebruik te maken van de Website.

5. Gebruiker is het voorts niet toegestaan om de (persoons)gegevens van Gebruikers die een Advertentie op de Website hebben geplaatst te verwerken, verzamelen of op andere wijze te gebruiken ten behoeve van acquisitie of het aanbieden van eigen Vakantiehuizen.

6. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wadden Booking aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website.

7. Wadden Booking is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Wadden Booking is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wadden Booking bekend was.

8. Een Gebruiker heeft toegang tot de informatie zoals gepubliceerd en weergegeven op de Website. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website of in zijn account plaatst. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Wadden Booking onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

9. Wadden Booking is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Gebruiker zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.

10. Het is Gebruiker niet toegestaan om direct op te nemen met de Verhuurder, dan wel met de Huurder. Al het contact zal verlopen via Wadden Booking, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 4 - Het account

1. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van bepaalde functies van de Website, zoals het publiceren of bekijken van een Advertentie. Voor de zakelijke gebruiker geldt dat de persoon die de registratie verricht, verklaart en garandeert dat hij/zij de bevoegdheid heeft om de onderneming juridisch te binden en alle benodigde toestemmingen en licenties verschaft aan Wadden Booking die nodig zijn ten behoeve van de juiste uitvoering van de Overeenkomst.

2. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord.

3. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.

4. Elke Gebruiker mag slechts één account registreren tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Het account is persoonlijk en mag niet overgedragen worden.

5. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Wadden Booking. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

6. Slechts nadat het account is aangemaakt, kan een Gebruiker acties uitvoeren op de Website.

7. Gebruiker van de Vakantiewoning dient zich immer te houden aan de voorwaarden zoals gesteld in de Advertentie van Verhuurder. Indien herhaaldelijk blijkt dat Huurder zich niet aan de voorwaarden houdt, kan Wadden Booking het account van Huurder verwijderen.

 

Artikel 5 - Plaatsen van een advertentie

1. Elke Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle inhoud die de Gebruiker beschikbaar stelt op of via de Website. Door het plaatsen van informatie op de Website Garandeert de Gebruiker dat zij de eigenaar is van alle gegevens die zij publiceert, dan wel gemachtigd/bevoegd is om dergelijke informatie te publiceren/ openbaren op de Website. Gebruiker staat ervoor in dat alle informatie en/of gegevens die zij via de Website publiceert, geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, noch een schending van de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Het is elke Gebruiker voorts verboden om een Advertentie te uploaden, reacties te plaatsen of op andere wijze content op de Website te publiceren en/of te verspreiden via de Website in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, intimideert, lasterlijk is, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, gewelddadig, haat zaaiend is, aanstootgevend, obsceen, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige schadelijke en/of illegale inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen of de Website. Wadden Booking kan de geplaatste content, die een of meerdere van bovengenoemde inhoud bevat verwijderen. Wadden Booking zal de betreffende Gebruiker die de content heeft geplaatst hiervan op de hoogte stellen. Wadden Booking respecteert het auteursrecht van derden en verwacht van de Gebruikers van de Website dat zij hetzelfde doen.

3. Elke Gebruiker gaat ermee akkoord door informatie en/of gegevens via de Website te uploaden, publiceren of op andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, dat Gebruiker een kosteloze, niet-exclusieve, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare (gebruiks)licentie voor de betreffende content verstrekt ten behoeve van de exploitatie- en commercialiseringsrechten. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot het recht van Wadden Booking om de content te gebruiken, kopiëren, publiceren, wijzigen en (delen daarvan) te delen en/of te promoten ten behoeve van de Website op internet en/of (social media) kanalen.

4. Indien een Gebruiker in de uitoefening van beroep of bedrijf een Vakantiewoning aanbiedt via een Advertentie is Gebruiker verplicht om (i) de volledige prijs te benoemen, inclusief alle onvermijdbare kosten en (ii) de prijs inclusief btw te tonen.

5. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Wadden Booking onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken en/of eventuele gebreken zelf herstellen.

6. Wadden Booking is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

 

Artikel 6 - Opschorting en ontbinding Advertentie

1. Wadden Booking heeft het recht om de Advertentie van Gebruiker (en/of haar andere Diensten) op te schorten indien Gebruiker niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de inhoud van de Advertentie in strijd is met deze voorwaarden, of de Advertentie misleidend is of anderszins schade veroorzaakt aan andere Gebruikers of derden.

2. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de Gebruiker in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

 

Artikel 7 - Notice and Takedown

1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Wadden Booking verplicht hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Wadden Booking komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.

2. Naast de verplichtingen uit de wet komt schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.

3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Wadden Booking of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Wadden Booking tevens gerechtigd om het account van Gebruiker te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Gebruiker zoals het beperken of uitschakelen van het plaatsen van Advertenties, reacties en meer. Wadden Booking zal eventuele inbreuk makende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Wadden Booking aansprakelijk voor de geleden schade van Gebruiker, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Gebruiker.

5. Elke Gebruiker kan aanwijzingen en/of klachten melden bij Wadden Booking over inbreuk makende of illegale Advertenties, of klachten over andere Gebruikers. Een melding kan gedaan worden via het contactformulier op de contactpagina van de website van Wadden Booking.

6. Wadden Booking is niet verantwoordelijk indien een Gebruiker geld overmaakt aan een andere Gebruiker ten behoeve van een door de Gebruiker aangeboden Vakantiewoning, en de Vakantiewoning en/of Gebruiker blijkt niet echt te zijn. Wadden Booking wijst elke Gebruiker er op dat elke Gebruiker zelf dient na te gaan of de Advertentie klopt, of dat het mogelijk een misleidende Advertentie is, of er op andere wijze sprake is van oplichting.

Wadden Booking heeft een pagina waarin uitleg wordt gegeven over het herkennen van een oplichter.

 

Artikel 8 - Beschikbaarheid Website

1. Wadden Booking staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Wadden Booking spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Wadden Booking is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. Wadden Booking is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

2. Wadden Booking is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van Wadden Booking ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Website. Wadden Booking kan, tijdelijk en met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Gebruikers, de beschikbaarheid van de Website beperken indien Wadden Booking dit noodzakelijk acht gelet op eventuele capaciteitslimieten, de veiligheid/integriteit van de servers van Wadden Booking, of om onderhoud uit te voeren aan de Website. Wadden Booking is gerechtigd om onderhoud te verrichten aan de Website en kan nieuwe functionaliteiten introduceren. Wadden Booking zal de Gebruikers zoveel mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen aan de Website, tenzij dergelijke wijzigingen van minimale aard zijn zonder dat dit een wezenlijk effect heeft op eventuele contractuele verplichtingen.

3. Wadden Booking heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de verhuur van de Vakantiehuizen door Gebruikers, en geeft geen garantie over de kwaliteit van het aangebodene, de bevoegdheid van een Gebruiker om de Vakantiewoningen te verhuren, noch over de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie. Elke Gebruiker heeft een zelfstandige verplichting om onderzoek te doen naar de betreffende Vakantiewoning die door een andere Gebruiker wordt aangeboden via de Advertentie. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Wadden Booking is nimmer aansprakelijk indien de Vakantiewoning niet voldoet aan de verwachtingen van een Gebruiker.

 

Artikel 9 - Annuleringsvoorwaarden

1. Huurder heeft in geval van annulering binnen 24 uur na boeken recht op volledige restitutie van het boekingsbedrag. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van het boekingsbedrag. Bij annulering tussen 8 en 6 weken voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van het boekingsbedrag. Bij annulering tussen 6 en 4 weken voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 90% van het boekingsbedrag. Indien annulering korter dan 4 weken voor aanvangsdatum plaatsvindt is Huurder het volledige bedrag verschuldigd.

2. Het is het lid 1 genoemde bedrag is minus de niet gemaakte kosten waaronder het gebruik van bad- en bedlinnen.

3. Verhuurder heeft de mogelijkheid om af te wijken van de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in lid 1.

 

Artikel 10 - Betaling en incassobeleid

1. Gebruiker is gehouden om de kosten van de Diensten bij de aanschaf te voldoen op basis van vooruitbetaling. Huurder is verplicht om de betalingen aan Verhuurder te verrichten via het online betalingssysteem van Wadden Booking. Wadden Booking is door Verhuurder geautoriseerd om de (online) betaling van Huurder in ontvangst te nemen. In geval er betaling heeft plaatsgevonden via de Website zal Wadden Booking de overeenkomst schriftelijk, althans, per e-mail bevestigen aan Huurder. Wadden Booking zal deze betaling doorzetten naar de Verhuurder.

2. Gebruiker dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Wadden Booking.

3. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Gebruiker zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Gebruiker zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal Wadden Booking zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

4. Indien Wadden Booking meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5. Indien Huurder een waarborgsom dient te betalen alvorens er gebruik gemaakt kan worden van de diensten van Verhuurder, dient Huurder deze betaling te verrichten door middel van het online betalingssysteem van Wadden Booking. Wadden Booking zal deze betaling in ontvangst nemen op een stichting derden gelden rekening. Na vertrek uit de Vakantiewoning zal Verhuurder de waarborgsom, geheel of gedeeltelijk terugstorten binnen twee weken. Na vertrek controleert de Verhuurder de Vakantiewoning op eventuele schade. Indien Huurder schade heeft veroorzaakt dient dit onmiddellijk aan Verhuurder te worden gemeld. De kosten van reparatie en/of vervanging van de door Huurder veroorzaakte schade zal worden verrekend met de waarborgsom. Indien de waarborgsom niet toereikend is voor de schade zal Verhuurder een aanvullend bedrag in rekening brengen.

 

Artikel 11 - Service vergoeding

1.Wadden Booking brengt kosten in rekening bij Verhuurder in ruil voor het gebruik van de Website. Deze servicekosten worden in rekening gebracht op het moment dat er een overeenkomst tot stand komt tussen Huurder en Verhuurder en bedragen een percentage van de huursom. Verhuurder dient de beschikbaarheid kalender altijd up to date te houden. De servicekosten kunnen nimmer worden teruggevorderd wegens het niet actueel zijn van de beschikbaarheid kalender.

2. Alle toepasselijke servicekosten (inclusief eventuele belastingen) zullen worden getoond aan Verhuurder voorafgaand aan het publiceren van een Advertentie. Wadden Booking behoudt zich het recht om de servicekosten op elk moment te wijzigen en zal Verhuurder op de hoogte stellen van eventuele tariefwijzigingen voordat deze van kracht worden. Dergelijke tariefwijzigingen hebben geen invloed op overeenkomsten die reeds tot stand zijn gekomen.

3. Naast de service vergoeding is Verhuurder bij het aanmaken van een account een eenmalige bijdrage, dit bedrag is afhankelijk van het door de Verhuurder gekozen pakket.

 

Artikel 12 - Beperking van Aansprakelijkheid

1. Wadden Booking is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Wadden Booking, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Wadden Booking en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Wadden Booking buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Wadden Booking alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Gebruiker op grond van (i) het gebruik van de Diensten van Wadden Booking, (ii) de huur van de Vakantiewoning van (andere) Gebruikers via de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van Wadden Booking en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website.

3. Wadden Booking sluit alle gevolgschade uit.

4. Indien en voor zover Wadden Booking aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag dat Gebruiker aan Wadden Booking betaald heeft in het kader van de Overeenkomst, doch ten hoogste tot een jaar (12 maanden) voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, althans tot een maximaal bedrag van 250 euro.

5. Wadden Booking kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door Huurder.

6. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Wadden Booking vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Wadden Booking binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Wadden Booking.

 

Artikel 13 - Vrijwaring

Gebruiker vrijwaart Wadden Booking voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de Vakantiewoningen, (ii) het gebruik van Diensten van Wadden Booking, (iii) de onrechtmatige inhoud van de Advertentie en/of het aangebodene (iv) het sluiten van een overeenkomst op grond van een Advertentie.

 

Artikel 14 - Weigeren Huurder

Verhuurders dienen altijd hun best te doen om zich gastvrij op te stellen tegenover gasten, ongeacht hun achtergrond. Het is Verhuurder niet toegestaan Huurders te weigeren op basis van ras, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit of burgerlijke staat. Tevens is het Verhuurder niet toegestaan om een Huurder te weigeren op basis van geslacht, tenzij de Verhuurder de leefruimten (zoals badkamer, keuken en/of woonkamer) deelt met de Huurder.  Ten aanzien van Huurders met een handicap of waarvan Verhuurder vermoedt dat zij een handicap hebben is het Verhuurder niet toegestaan om Huurders op basis hiervan te weigeren. Wel is het Verhuurder toegestaan om Huurder te informeren over de toegankelijkheid van de Woning indien Huurder een handicap heeft. Nimmer is het Verhuurder toegestaan om Huurder te weigeren op andere persoonlijke voorkeuren dan hierboven genoemd. Verhuurders die stelselmatig Huurders uit een groep zoals hierboven genoemd weigeren kunnen van de Website verwijderd worden.

 

Artikel 15 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging      

Wadden Booking gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Wadden Booking. Wadden Booking zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de Privacy statement van Wadden Booking.

 

Artikel 16 - Klachten

1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van Wadden Booking, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via support@waddenbooking.com met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Wadden Booking de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Wadden Booking zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 17 - Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Het staat Wadden Booking vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum. De Gebruiker zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Gebruiker het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Gebruiker de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Gebruiker zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de Overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Gebruiker niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de overeenkomst beëindigd gaat Gebruiker akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Gebruiker vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, wordt Gebruiker geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Wadden Booking en Opdrachtgever, en Wadden Booking en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Wadden Booking en Opdrachtgever, of door het gebruik van de Website door Gebruiker worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Overijssel, locatie Zwolle tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 4 februari 2021.

Aanmeld actie voor verhuurders!
Binnen enkelen minuten je vakantieverblijf al online op Wadden Booking!
Meld je vakantieverblijf snel aan voor een gratis* proefperiode van een half jaar!
Vakantieverblijf aanmelden * Verhuurder betaalt geen abonnementskosten en reserveringskosten.
Huurder betaalt € 9,50 boekingskosten.
Actie loopt tot 31 december 2021!